Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

„Pozyskanie proinnowacyjnych usług doradczych celem wdrożenia innowacji technologicznych w zakresie produkcji szafki modułowej w kształcie heksagonu”

Cel projektu: Cel projektu Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa Top Design Studio poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji rozwiązań w zakresie wprowadzenia nowego produktu w postaci szafki modułowej w kształcie heksagonu imitującej plaster miodu oraz udoskonalonej metody produkcji. Planowane do wdrożenia innowacje produktowa, procesowa, a w konsekwencji wdrożenie towarzyszącej im innowacji organizacyjnej i marketingowej wpłyną pozytywnie na wizerunek firmy. Przedmiotowe innowacje są silnie skorelowane z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa – podniesienie konkurencyjności firmy oraz wzrost przychodów ze sprzedaży. Skorzystanie przez Wnioskodawcę z oferty proinnowacyjnych usług doradczych oferowanych przez IOB pozwoli zwiększyć innowacyjność jego przedsiębiorstwa oraz ulepszy i usprawni proces wdrożenia innowacji technologicznych.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0029/18-00

Całkowita wartość projektu   1 791 864.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE  1 000 860.00 PLN

Awwwards